Humana, entitat auditada per la Fundación Lealtad

07-11-2013

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha estat analitzada per la Fundación Lealtad sobre el grau de compliment dels Principis de Transparència i Bones Pràctiques després de l'anàlisi i el treball conjunt dut a terme per ambdues organitzacions durant els últims mesos.

La participació en una auditoria d'aquestes característiques reflecteix i enforteix el compromís amb la transparència que Humana té des de la seva creació el 1987. La tasca desenvolupada de la mà de Lealtad ha suposat un pas més en el procés de millora contínua que promovem, per tal d'optimitzar la nostra gestió i, amb això, afavorir l'obtenció dels fins que ens caracteritzen: la cooperació al desenvolupament i la protecció del medi ambient a través del reciclatge tèxtil.

La Fundación Lealtad és una institució sense ànim de lucre constituïda el 2001. La seva missió és fomentar la confiança de la societat espanyola en les ONG per fomentar la cooperació amb elles.

41 de 47 subprincipis complerts

L'auditoria de Lealtad consta de 9 Principis generals. Humana compleix íntegrament 4 dels 9 principis i incompleix altres 5, derivats de l'incompliment de 6 dels 47 subprincipis de què consta l'auditoria.

Entre els principis complerts figuren els de funcionament i regulació de l'òrgan de govern, planificació i seguiment de l'activitat, transparència en el finançament i pluralitat de la mateixa.

Quan una ONG incompleix un Principi, tal com explica la pròpia Lealtad, vol dir que no segueix una de les recomanacions de Transparència i Bones Pràctiques definida per la Fundació. L'incompliment no significa en cap cas que l'ONG estigui cometent anomalies o irregularitats. L'incompliment per part d'Humana de 6 subprincipis suposa que, en conjunt, el resultat de l'auditoria reflecteixi que Humana no compleix 5 dels 9 Principis.

És per això que vam mostrar la nostra disconformitat per 5 dels 6 subprincipis, i ho fem constar en l'informe publicat a la web de FL, que són, a grans trets, els següents:

- La fi social estarà ben definit. Malgrat que els estatuts d'Humana i el registre corresponent recullen clarament que la finalitat de l'organització és l'Ajuda Humanitària Internacional i la Protecció i Defensa del Medi Ambient, des FL s'entén que l'activitat principal de recollida i classificació de la roba no compleix amb la missió de l'organització.

- Totes les activitats que realitzi l'organització aniran encaminades a la consecució del fi social. De la mateixa manera que l'anterior, la recollida i classificació de roba usada, encaminada a la Protecció i Defensa del Medi Ambient , no es considera per part de FL com una activitat encaminada a la consecució del nostre fi social. De la mateixa manera no es considera suficient que dediquem un 17,5% de la despesa total a la Cooperació i Educació per al Desenvolupament, el segon dels fins de la fundació.

- Les campanyes de publicitat, captació de fons i informació pública reflectiran de manera fidel els objectius i la realitat de l'organització i no induir a error. Com a conseqüència dels dos subprincipis anteriors , incomplim, sempre segons FL, el derivat de comunicar la realitat de l'organització. La comunicació en la nostra organització es basa en dos pilars: la cooperació al desenvolupament i la protecció mediambiental, que reflecteixen la finalitat de la nostra organització.

- L'organització respectarà la voluntat dels donants i s'establiran sistemes de seguiment de fons dirigits. El tèxtil dipositat en els contenidors d'Humana són donacions dirigides a protegir el medi ambient, desenvolupar projectes de cooperació i, en menor mesura, a l'assistència a Espanya a determinats col · lectius. Aquesta informació és coneguda pels donants ja que es troba a la seva disposició tots els nostres contenidors.

- L'organització elaborarà els comptes anuals d'acord amb el Pla general de comptabilitat d'entitats sense fins lucratius que seran sotmesos a auditoria i aprovades per l'Assemblea General o pel Patronat. Encara havent realitzat una auditoria externa anual des de fa 26 anys sense cap excepció en aquest apartat per part dels auditors, assumim que determinats criteris avalats per Lleialtat són més convenients, pel que des de 2013 Humana canviarà la manera en què es reflecteixen els fluxos de roba enviada a les nostres contraparts a Àfrica.

- L'organització promourà la participació de ciutadans en les seves activitats. En l' actualitat hi ha la possibilitat de participar com a voluntari en l'organització, en el període d'estudi de FL, que correspon a 2011, no era possible.

Disconformitat
Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha transmès la seva disconformitat a Lleialtat davant el fet de considerar que no es compleixen 5 dels Principis, tal com queda reflectit en l'informe disponible a la seva pàgina web.

Fundación Lealtad no valida el nostre model de gestió , un model singular i atípic al tercer sector que assegura la sostenibilitat de l'organització, el compliment dels seus fins i que permet que en un moment conjunturalment tan complex per al conjunt de la societat i per al sector de les ONG, segueixi generant nous llocs de treball i que el 2012 més del 60% del pressupost total es destinarà als fins de l'organització.

Humana, entitat auditada per la Fundación Lealtad-img1
Humana, entitat auditada per la Fundación Lealtad-img2
Humana, entitat auditada per la Fundación Lealtad-img3