El tèxtil té per fi la seva Guia de Bones Pràctiques

29-06-2015

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) i el Gremi de Recuperació de Catalunya han impulsat l'elaboració de la "Guia de bones pràctiques per al reciclatge dels residus tèxtils i de calçat a Catalunya".

Es tracta d'una eina de consulta per conèixer quin tractament segueix aquesta fracció. Està dirigida a professionals del sector, administracions i públic en general interessat en saber què es fa amb la roba que diposita en els punts autoritzats de recollida. L'edició d'aquesta guia suposa una bona notícia per a totes les entitats que ens dediquem a la gestió de residu tèxtil.

El marc normatiu en què treballa el sector ve definit per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminants.

Horitzó 2016

L'ARC proposa a través del denominat Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya PRECAT20 tres objectius específics:

  • Abans de finalitzar 2016 s'han de fixar uns objectius de recollida selectiva dels residus tèxtils i de calçat
  • En 2016 es valoritzaran un mínim del 85% dels residus tèxtils i calçat recollits selectivament a Catalunya
  • Aquesta xifra haurà augmentarà al 95% el 2020

El residu tèxtil ha de ser separat en origen pels ciutadans, pel que és primordial que els municipis promoguin amb més intensitat diverses eines per a la seva recollida: contenidors específics en punts nets, contenidors específics a la via pública, botigues de roba de segona mà que actuen també com a centres de recollida, etc.

A Catalunya hi ha 53 gestors autoritzats per a la gestió de residus tèxtils encara que només dos concentren la seva activitat principal en la preparació per a la reutilització de residu tèxtil municipal. Un d'ells és Humana Fundació Poble per Poble.

Segons l'ARC, la generació de residus tèxtils domèstics a Catalunya va pujar el 2013 a unes 141.025 tones, de les que només el 7,8% (11.000 tones) es van gestionar en les plantes de gestors autoritzats. Catalunya presenta una ràtio de recollida de 0,86 kg / habitant / any.

Cinquena fracció en importància

La fracció tèxtil és la cinquena en importància (4,1%) per darrere de l'orgànica (28,6%), paper-cartró (11,2%), envasos lleugers domèstics (8,4%) i envasos de vidre ( 7,6%). Després de la seva recollida selectiva, aquestes són les possibilitats que existeixen per al residu tèxtil: reutilització (a través de la venda en botigues de segona mà o de l'exportació a altres països), valorització material (mitjançant el reciclatge i la fabricació de draps, esborra o fil nou) i valorització energètica o disposició final.

Els avantatges de la reutilització són:

  • A nivell econòmic, comporta un estalvi en el cost de la gestió dels residus i també en l'adquisició de teixits i matèries primeres per a la confecció de peces noves.
  • A nivell social, pot anar lligada a entitats de caràcter social i implica la creació de llocs de treball.
  • A nivell mediambiental, implica un important estalvi de recursos naturals, aigua i energia.

Conclusions

Segons la guia, el percentatge de recollida de tèxtil hauria de millorar de manera molt significativa. Conforma la fracció recollida selectivament amb major potencial de reutilització, un aspecte prioritari en les polítiques europees després de la prevenció. L'eficiència dels processos de gestió és molt alta, tant pel que fa a preparació per a la reutilització com a la valorització material. La guia posa en relleu la millora social implícita que comporta aquesta activitat de gestió de residus.

Conveni amb el MAGRAMA

D'altra banda, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) i el Gremi han signat recentment un conveni voluntari de col·laboració per fomentar i impulsar la prevenció i preparació per a la reutilització i gestió de residus de tèxtil.

El tèxtil té per fi la seva Guia de Bones Pràctiques-img1
El tèxtil té per fi la seva Guia de Bones Pràctiques-img2
El tèxtil té per fi la seva Guia de Bones Pràctiques-img3